Algemene voorwaarden
PARK-LINE AQUA

Algemene voorwaarden Park-line Aqua

Algemene Voorwaarden Gebruikers Park-line Aqua B.V. (v1.0)

1. Algemeen
1.1 In deze "Algemene Voorwaarden Gebruikers Park-line Aqua B.V." wordt onder "Gebruiker" verstaan een particulier of een bedrijf die, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van de Park-line dienstverlening die Park-line Aqua B.V. biedt. Park-line Aqua B.V. (hierna te noemen "Park-line Aqua") is de aanbieder van de Park-line Aqua Service: een geautomatiseerde oplossing waarmee een gebruiker eenvoudig en achteraf kan betalen voor doorvaren, (kort) liggen en waldiensten. Voor de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van een Park-line Aqua Waterkaart en een Digitaal Vignet. U ontvangt een Park-line Aqua Waterkaart en een Digitaal Vignet bij inschrijving.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden staan ter inzage op de website van Park-line Aqua (www.parklineaqua.nl/over-parkline-aqua/voorwaarden-water). Park-line Aqua behoudt zich het recht voor in deze Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te brengen, welke via de website en persoonlijke pagina gepubliceerd worden. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Park-line Aqua en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Park-line Aqua, omgekeerd is dit Park-line Aqua wel toegestaan.

2. Inschrijven
2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste en volledige verstrekking van gegevens zoals naam, adres, woonplaats, vaartuignaam/nummer, kenmerken vaartuig, mobiel telefoonnummer, bedrijfsgegevens en betaalgegevens zoals rekeningnummer of creditcard gegevens. Gebruiker kan bepaalde gegevens zelf aanpassen op de Persoonlijke Pagina. Mutaties inzake betaalgegevens dient de Gebruiker terstond schriftelijk (post en/of e-mail) door te geven aan Park-line. Park-line is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onjuist aangeleverde of door de Gebruiker aangeleverde gegevens.
2.2 Gebruiker machtigt Park-line Aqua tot SEPA Incasso Algemeen Doorlopend van de dienst gebonden gelden waaronder doorvaartgelden, liggelden, waldienstkosten, kosten voor de service. Dit geldt voor incasso op bankrekening en creditcard. Park-line Aqua behoudt zich het recht voor Gebruiker kredietbeperkingen op te leggen met betrekking tot het totaalbedrag van alle transacties en/of met betrekking tot de maximumwaarde van elke afzonderlijke transactie. Deze kredietbeperkingen kunnen worden opgelegd bij de verstrekking van de Park-line Aqua Waterkaart en/of registratie van Digitaal Vignet of op elk willekeurig tijdstip daarna en kunnen door Park-line Aqua te allen tijde naar eigen goeddunken worden herzien.

3. Gebruik
3.1 Gebruiker dient het Digitaal Vignet zichtbaar en onafgeschermd te bevestigen op de achtersteven van het vaartuig, dit in verband met het doorvaren en de controle op het water door (gemeentelijke) instanties.
3.2 De Park-line Aqua Waterkaart(en) en Digitale Vignet(ten) die aan Gebruiker worden verstrekt door Park-line Aqua blijven eigendom van Park-line Aqua. De Park-line Aqua Waterkaart(en) en Digitale Vignet(ten) zijn uitsluitend geschikt voor normaal gebruik, hieronder wordt verstaan plaatsing op de achtersteven van het vaartuig respectievelijk gebruik bij (betaal-)automaten of aangesloten winkels en havens.
3.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord voor zijn Persoonlijke Pagina op de website van Park-line ("Persoonlijke Pagina") en met eventuele overige toegangscodes.

Services gebruiken op het water
3.4 Gebruiker heeft voor doorvaren, (kort) liggen en waldienten onderstaande mogelijkheden voor gebruik van de Service.
3.4a Doorvaren. Bij het invaren van een watergebied waar doorvaartgeld van toepassing is wordt primair het Digitaal Vignet op de achtersteven herkend door een lokale lezer. De gebruiker ontvangt een SMS waarin de doorvaart wordt bevestigd. Indien u deze bevestiging niet ontvangt is uw Digitaal Vignet mogelijk niet herkend en bent u zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw doorvaart door een SMS-bericht te sturen naar 4111 (D[spatie][zonenummer]). Indien u een bevestiging ontvangt maar niet wenst door te varen, bijvoorbeeld in geval van omkeren bij een brug of sluis, dan stuurt u per SMS bericht het woord “annuleer” naar 4111 om te annuleren. De lezers staan zo ingesteld dat zij alleen het Digitaal Vignet uitlezen wanneer het watergebied daadwerkelijk wordt ingevaren. Aan de bevestigingsberichten zijn kosten verbonden welke terugkomen op de Park-line Aqua factuur.
3.4b (Kort)liggen. Eenmaal op het water is het mogelijk om aan te meren aan een of meerdere (openbare) steigers. Indien een steiger is gekenmerkt met een zonenummer (herkenbaar aan een bolder gevolgd door een nummer) kan dit zonenummer worden doorgegeven aan het betaalsysteem van Park-line Aqua via een SMS-bericht naar 4111 (W[spatie][zonenummer]). U ontvangt dan een bevestiging dat u bent aangemeld en de betaling van de liggelden aan die steiger via Park-line Aqua wordt voldaan. Nadat u de steiger heeft verlaten stuurt u een SMS-bericht om het aanmeren te beëindigen naar 4111 (E[spatie][zonenummer]). Ook hiervan ontvangt u een bevestiging, inclusief de gemaakte kosten. Aan deze bevestigingsberichten zijn kosten verbonden welke zijn opgenomen op de Park-line Aqua factuur.
3.4c Waldiensten. Met de Park-line Aqua Waterkaart heeft Gebruiker ook de mogelijkheid tot het afnemen van diensten aan de wal zoals bijvoorbeeld stroom of water. Door de Park-line Aqua Waterkaart tegen de zuil te houden ontsluit gebruiker het afgiftepunt. De kosten van het verbruik worden aan het eind van de maand door Park-line Aqua gefactureerd. Tussentijds kan gebruiker de kosten terugvinden op de persoonlijke pagina.
3.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het zonenummer van de betreffende steiger of van het betreffende doorvaartgebied. Deze zijn aangegeven op steigers of -borden. Gebruiker is verantwoordelijk voor het intoetsen van de juiste toegangscode om de dienst te gebruiken.
3.6 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat hij aan de betalingsplicht heeft voldaan nadat een bevestiging hiervan per SMS is ontvangen. Een boete wanneer geen bevestiging is ontvangen, is voor risico van Gebruiker. Het is tevens de verantwoordelijkheid van Gebruiker om bij (kort)liggen het betalen voor aanmeren te beëindigen. Gebruiker kan voor Park-line Aqua op het water gebruik maken van een herinneringsservice via SMS. Deze service is deels te (de)activeren via de Persoonlijke Pagina. Aan de herinneringsservice zijn kosten verbonden.

Overige
3.9 Gebruiker kan geen recht op een ligplaats ontlenen aan de diensten van Park-line Aqua. Instructies door Park-line Aqua via de mobiele telefoon, printmedia of (mobiel) internet, applicaties, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt, dienen opgevolgd te worden.
3.10 Wanneer er sprake is van storing in het systeem van Park-line Aqua of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde bedrag op andere wijze te voldoen. Een service starten is in dat geval niet mogelijk. Voor het stoppen van de service in geval van storing kan men bellen met 0900-464 3 464 of zelf de transactie stoppen via sms of de Persoonlijke Pagina, indien beschikbaar.
3.11 Een Gebruiker die niet conform deze Algemene Voorwaarden de dienst gebruikt loopt het risico dat hij wordt gezien als niet betalend.

4. Kosten
4.1 Gebruiker is inschrijfgeld per Park-line Aqua klantnummer aan Park-line Aqua verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. Tevens is abonnementsgeld en/of zijn servicekosten verschuldigd per afgenomen dienst (inning geschiedt maandelijks achteraf) conform SEPA regels, zulks vanaf de maand na inschrijving indien men dan nog Gebruiker is. Gebruiker heeft geen recht op tussentijdse teruggave bij beëindiging van het Park-line Abonnement). De tarieven, welke vermeld staan op de website, kunnen aangepast worden na voorafgaande kennisgeving van één maand op de website.
4.2 Beschadiging, verlies of diefstal van de Park-line Aqua kaart(en) en/of Vignet(ten) is voor risico van Gebruiker. Aan het vervangen van Park-line Aqua Waterkaart(en) en/of Digitale Vignet(ten) zijn voor Gebruiker kosten verbonden. Bij verlies of diefstal is Gebruiker er verantwoordelijk voor om de betreffende Park-line Waterkaart(en) en/of vignet(ten) te laten blokkeren door te bellen met 0900-4643464.

5. Betaling
5.1 Park-line Aqua zal haar facturen, door middel van een SEPA Incasso Algemeen Doorlopend waarvoor Gebruiker Park-line Aqua heeft gemachtigd, innen.
5.2 De weergave van de afgenomen dienst (inclusief datum, tijdstip en bedrag) wordt aangeboden op de Persoonlijke Pagina in de historie. Park-line Aqua stelt de factuur ter beschikking op de Persoonlijke Pagina van de Gebruiker, Gebruiker kan deze zelf downloaden en printen.
5.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Park-line Aquahet bedrag voor haar dienstverlening periodiek kan innen door middel van een SEPA Incasso Algemeen Doorlopend.
5.4 Gebruiker heeft het recht om binnen de voor hem geldende wettelijke regels dit bedrag te storneren door opdrachtverlening aan de bank.
5.5 Wanneer het gefactureerde bedrag niet inbaar is (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het Park-line Aqua abonnement van Gebruiker in het Park-line Aqua systeem geblokkeerd en kunnen er (storno)kosten in rekening worden gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum.
5.6 Park-line Aqua heeft het recht om na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Gebruiker zal alle kosten vergoeden die Park-line Aqua en deze derde moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten conform hetgeen daarover in wetgeving is bepaald.

6. Beëindiging
6.1 De Park-line Aqua diensten zijn maandelijks opzegbaar tenzij anders overeengekomen. Wanneer Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Park-line kan dit via www.parklineaqua.nl worden aangegeven. Gebruiker dient alle Park-line Aqua kaarten en/of vignet(ten) middels een aangetekende brief retour te zenden aan Park-line (zie adres op de achterzijde van de kaart). Wanneer de Park-line kaart(en) en/of vignet(ten) binnen 30 dagen niet door Park-line worden ontvangen worden vervangingskosten in rekening gebracht.
6.2 Park-line Aqua behoudt zich te allen tijde het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker per direct op te zeggen of te weigeren.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Park-line Aqua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van diensten of het systeem van Park-line. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot € 50,- per gebeurtenis met een maximum van € 200,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
7.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Park-line Aqua, zoals het initiëren van betalingen voor doorvaren, (kort)liggen en waldiensten, alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (sms-) berichten, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en apparatuur en diensten van derden. Park-line Aqua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of apparatuur en diensten van derden, zoals ook het niet (tijdig) ontvangen van een (sms-) bericht.

8. Privacy
8.1 Park-line Aqua houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De aanmelding van de "Klantenregistratie van Park-line B.V." is op 1 maart 2002 door het College Bescherming Persoonsgegevens ontvangen en geregistreerd onder nummer m1246151. Een afschrift hiervan ligt ter inzage bij Park-line Aqua B.V.. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor commerciële doeleinden wanneer de Gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Park-line (hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht of kosteloos via de Persoonlijke Pagina op www.park-line.nl/water).
8.2 Ten behoeve van een correcte dienstverlening houdt Park-line Aqua in geval van een betaling op het water alle inkomende en uitgaande SMS berichten met tijdstempel bij.
Park-line Aqua zal deze gegevens uitsluitend gebruiken indien er een dialoog ontstaat over de betaling, tenzij Park-line Aqua op grond van wettelijke bepalingen verplicht is deze gegevens aan de daartoe bevoegde instanties te verstrekken.

9. Toepasselijke wet- en regelgeving, gemeentelijk en privaat beleid
9.1 De gemeentelijke bepalingen omtrent varen, al dan niet vastgelegd in een verordening zijn van toepassing op alle Gebruikers van het Park-line Aqua systeem die zich in de betreffende gemeente bevinden en in geval van diensten in private havens gelden aanvullend de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.
9.2 Tarieven kunnen door de gemeenten en private exploitanten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke/private aangelegenheid waarvoor Park-line Aqua niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

10. Nederlands recht
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Park-line Aqua of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Amsterdam.

LocatiesTarieven